• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 283/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật

Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 997/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là trường công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là Hanoi University of Agriculture (viết tắt là HUA).

Điều 3. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.