• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 328/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của tổng Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn như sau:

1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 574.519.134 cổ phần, chiếm 89,59% vốn điều lệ;

2. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 2.522.900 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ;

3. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 64.239.152 cổ phần, chiếm 10,02% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.