• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 445/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1353/UBND-KTTC ngày 04 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4521/BTC-DTQG ngày 17 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp (không thu tiền) 2.500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện cứu đói cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ trên đúng chế độ, đúng đối tượng; đồng thời chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện cứu đói cho dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.