• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 541/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Nghiên cứu Cơ khí.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.

3. Viên Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.

4. Viện Công nghệ thực phẩm.

5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

6. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

7. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

8. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp II.

2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

4. Trường Cao đẳng Hóa chất.

5. Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim.

6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

7. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

8. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức.

9. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Hung

10. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

11. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

12. Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao đỏ.

13. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

14. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp.

15. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

16. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

17. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

18. Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

19. Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

20. Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

21. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.

22. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

23. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

24. Trường Cao đẳng Thương mại.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006

Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp.

Điều 4. Các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương

1. Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

2. Viên Nghiên cứu Da – Giầy.

3. Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp.

4. Đổi tên Trung tâm Thông tin Thương mại thành Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

5. Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công nghiệp.

6. Báo Đối ngoại Vietnm Economic News (VEN).

7. Đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp thành Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp;

8. Đổi tên Trường Trung học Thương mại Trung ương V thành Trường Trung cấp Thương mại Trung ương V.

Điều 5. Thẩm quyền đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương

Bộ trưởng Bộ Công thương:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Công thương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Công thương theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Công thương theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.