• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 620/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng (công văn số 628/BC-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008), Hà Tĩnh (công văn số 988/UBND-NL2 ngày 23 tháng 4 năm 2008), của các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 37/BC-LĐTBXH ngày 28 tháng 04 năm 2008; công văn số 1541/LĐTBXH-BTXH ngày 09 tháng 5 năm 2008; số 1491/LĐTBXH-BTXH ngày 07 tháng 5 năm 2008), Tài chính (công văn số 5416/BTC-DTQG ngày 12 tháng 5 năm 2008; số 5236/BTC-DTQG ngày 07 tháng 5 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1200/BNN-TT ngày 05 tháng 5 năm 2008; công văn số 1258/BNN-TT ngày 09 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp (không thu tiền) 4.550 tấn tạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng thực hiện cứu đói giáp hạt cho nhân dân. Phân bổ cụ thể như sau: Quảng Nam 2.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 2.000 tấn gạo, Cao Bằng 550 tấn gạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng và kịp thời.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.