• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 755/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển Báo điện tử Vietnamnet về Bộ Thông tin và Truyền thông

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Báo điện tử VietNamNet từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Chuyển Báo điện tử VietNamNet từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Báo điện tử VietNamNet là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, đường truyền, hạ tầng mạng lưới và các tài sản liên quan của Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ban hành Quy chế hoạt động của Báo điện tử VietNamNet.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với Báo điện tử VietNamNet khi có yêu cầu.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Báo điện tử VietNamNet, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.