• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 770/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Phan Đình Diệu, chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội nghỉ hưu

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1570/TTr-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Phan Đình Diệu, chuyên gia cao cấp, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Phan Đình Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.