• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/07/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 879/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới các công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2009

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 0
3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp các công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2009 như sau:

1. Giữ nguyên hình thức Công ty TNHH một thành viên: (6 doanh nghiệp):

- Công ty Xổ số kiến thiết.

- Công ty Quản lý Khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế.

- Công ty Lâm nghiệp Nam Hòa.

- Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong.

- Công ty Lâm nghiệp Phong Điền.

- Công ty Lâm nghiệp Phú Lộc.

2. Cổ phần hoá: (10 doanh nghiệp).

- Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế (2007). 

- Công ty Du lịch Hương Giang (2007).

- Nhà máy Bia Huế (2007).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước  Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý Bảo trì và Xây dựng đường bộ  Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế  (2008). 

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý bến xe, bến thuyền Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty Du lịch Cố đô Huế (2009).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.