• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1263/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Trà Vinh cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12300/BTC-NSNN ngày 12 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 390 tấn (ba trăm chín mươi tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ tỉnh Trà Vinh cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.