• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1411/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình: giữ nguyên là công ty 100% vốn nhà nước.

2. Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình: chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2007.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình: cổ phần hóa trong năm 2008.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sông Quảng Bình cổ phần hóa trong năm 2008.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Quảng Bình: cổ phần hóa trong năm 2009.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.