• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1416/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 - 2010

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (năm 2008):

- Công ty Xây dựng trường học;

- Công ty Đầu tư - Xây dựng và Phát triển công nghệ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành liên quan, quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

2. Chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tiếp tục củng cố, phát triển theo hình thức công ty mẹ - con, hình thành các điều kiện để phát triển thành Tập đoàn kinh tế.

3. Chỉ đạo các Công ty: Tư vấn Đại học Xây dựng, Tư vấn triển khai công nghệ và Xây dựng mỏ - địa chất và Tư vấn triển khai công nghệ và Xây dựng giao thông được thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Đề án chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.