• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1675/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa (năm 2007 - 2008):

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng.

- Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất.

2. Sắp xếp Công ty Bay dịch vụ hàng không theo công văn số 1567/TTg-CN ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay đến 2015 và 2020, các dự án mua máy bay.

3. Đồng ý về nguyên tắc thành lập Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông hàng không trên cơ sở tổ chức lại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có với sự tham gia của các đối tác có năng lực tài chính và công nghệ thông tin; bảo đảm tốt công tác an toàn, an ninh hàng không.

Điều 2.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan, nghiên cứu trình Thủ tướng chủ trương thành lập Tập đoàn Vận tải hàng không.

3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định này.

4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.