• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1698/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2010

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn  2007 - 2010 như sau:

1. Giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Mía đường Tây Ninh.

- Công ty Cao su 1/5 Tây Ninh.

- Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh.

2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (năm 2008):

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Tây Ninh.

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh.

3. Cổ phần hoá (năm 2009):

Công ty Công trình đô thị Tây Ninh.

4. Thực hiện giải thể (năm 2008):

- Công ty Dầu thực vật Tây Ninh.

- Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hoá các doanh nghiệp nêu tại Quyết định này.

- Tiếp tục thực cổ phần hoá Công ty Cơ khí Tây Ninh, nếu không cổ phần hoá được thì thực hiện bán, giao Công ty này theo quy định hiện hành.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.