• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1895/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Vũ Khoan, đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại nghỉ hưu

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định của Bộ Chính trị số 688-QĐNS/TW ngày 27 tháng 12 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Khoan, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Vũ Khoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.