• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2007
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 2445/QĐ-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

______________________________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TỔNG THANH TRA

(Đã ký)

 

Trần Văn Truyền

QUY ĐỊNH

VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2445/2007/QĐ-TTCP ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Tổng thanh tra)

_______________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ (gọi tắt là cán bộ, công chức).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đào tạo theo hệ thống văn bằng là loại hình đào tạo được gắn với việc cấp văn bằng theo quy định của Luật Giáo dục và các loại văn bằng tương ứng do nước ngoài cấp (sau đây gọi là đào tạo);

2. Đào tạo theo hình thức bồi dưỡng là loại hình đào tạo thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc phù hợp với từng vị trí công tác (sau đây gọi là bồi dưỡng).

Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của cơ quan Thanh tra Chính phủ;

2. Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra Chính phủ;

3. Đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ, ngạch bậc, chức danh cán bộ, công chức.

Chương II

ĐIỀU KIỆN CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 4. Điều kiện chung

1. Cán bộ, công chức phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt công việc được giao và cam kết làm việc lâu dài tại cơ quan Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Quy chế này;

2. Cán bộ, công chức trong diện quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan đã được phê duyệt;

3. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển chọn do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định.

Điều 5. Điều kiện cử đi đào tạo

Ngoài các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này cán bộ, công chức được cử đi đào tạo phải có các điều kiện sau:

1. Đối với đào tạo Tiến sỹ:

Có thời gian làm việc ít nhất là 12 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tiếp nhận và 36 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào biên chế chính thức của cơ quan Thanh tra Chính phủ (không kể thời gian tập sự, thử việc).

2. Đối với đào tạo Thạc sỹ:

Có thời gian làm việc ít nhất là 12 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tiếp nhận và 24 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào biên chế chính thức của cơ quan Thanh tra Chính phủ (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3. Đối với đào tạo đại học văn bằng 2:

Có thời gian làm việc ít nhất là 12 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tiếp nhận và 24 tháng đối với cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào biên chế chính thức của cơ quan Thanh tra Chính phủ (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Đào tạo văn bằng 2 phải phù hợp với công việc chuyên môn được giao.

4. Đối với đào tạo lý luận chính trị:

Đối với đào tạo cử nhân, cao cấp lý luận chính trị: đối tượng là cán bộ, công chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên;

Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị: đối tượng là cán bộ, công chức chưa được công nhận có trình độ chính trị trung cấp theo quy định;

Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 6. Điều kiện cử đi bồi dưỡng

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức vụ, ngạch bậc, chức danh cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ thanh tra, kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác.

Điều 7. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

Đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần: thực hiện theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước;

Các đối tượng khác: do Tổng Thanh tra quyết định.

Chương III

QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quyền lợi của cán bộ, công chức

1. Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài:

1.1. Đào tạo:

1.1.1. Đối với cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch được cơ quan cử đi đào tạo:

Được đơn vị bố trí nghỉ làm việc để đi học, ôn tập theo thông báo của cơ sở đào tạo. Nếu được cử đi học ngoài giờ hành chính thì được đơn vị bố trí nghỉ làm việc trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp theo quy định của cơ sở đào tạo;

Trong thời gian được cử đi đào tạo cán bộ, công chức được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định. Thời gian đi học của cán bộ, công chức được tính thời gian công tác liên tục;

Được cơ quan thanh toán toàn bộ tiền học phí, tiền tài liệu theo quy định của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo ở trong nước; 25% tiền học phí, tiền tài liệu đối với cơ sở đào tạo liên kết với nước ngoài.

1.1.2. Đối với cán bộ, công chức không thuộc diện quy hoạch được Tổng Thanh tra chấp thuận cho dự thi và trúng tuyển các khoá đào tạo có chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc đang đảm nhiệm, phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn thì phải học ngoài giờ hành chính, được cơ quan xem xét phân công công tác hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia học tập, được hỗ trợ 50% tiền học phí theo quy định đối với cơ sở đào tạo ở trong nước.

1.1.3. Cán bộ, công chức từ các cơ quan khác được tiếp nhận về công tác tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, nếu đang theo học các khoá đào tạo thì được tiếp tục theo học nếu chuyên ngành đó phù hợp với công việc chuyên môn của cán bộ, công chức và nhiệm vụ của đơn vị thì được hỗ trợ 50% tiền học phí, tiền tài liệu theo quy định của thời gian học tập còn lại đối với cơ sở đào tạo ở trong nước.

1.2. Bồi dưỡng:

Được cơ quan thanh toán toàn bộ tiền học phí, tiền tài liệu và các chi phí khác theo quy định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

Thực hiện theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và của Tổng Thanh tra.

3. Đối tượng được ưu tiên:

Cán bộ, công chức thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của nhà nước được xét sớm 12 tháng khi cử đi đào tạo theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức

1. Cán bộ, công chức phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác;

2. Cán bộ, công chức sau khi được cử đi đào tạo phải làm việc tại cơ quan Thanh tra Chính phủ ít nhất bằng 03 (ba) lần thời gian của khoá đào tạo;

3. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau mỗi kỳ học phải báo cáo kết quả học tập với Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng cán bộ, công chức (đối với các khoá học trong nước). Kết thúc khoá học phải báo cáo kết quả học tập và nộp các văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) về Vụ Tổ chức cán bộ;

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về nước phải báo cáo kết quả học tập với Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng cán bộ, công chức và Vụ Tổ chức cán bộ, đồng thời báo cáo nội dung khoá học nếu được yêu cầu; nộp tài liệu học tập làm tài liệu tham khảo chung tại cơ quan;

4. Khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ cán bộ, công chức phải nộp 01 bản luận văn, luận án tốt nghiệp hoặc bản dịch luận văn, luận án kèm bản gốc (nếu học ở nước ngoài), tệp văn bản (file.doc) cho thư viện cơ quan hoặc đưa lên mạng nội bộ và báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học nếu được yêu cầu.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức dưới đây:

1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nếu vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng thì sẽ bị thông báo về đơn vị để xử lý bằng các hình thức phê bình, nhắc nhở, đánh giá cán bộ, công chức, bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật.

2. Cán bộ, công chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo hoặc sau khi được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc thời gian làm việc chưa đủ thời gian tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này thì phải bồi thường chi phí đào tạo.

3. Việc bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chương IV

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 11. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ và kết quả đánh giá cán bộ các Vụ, Cục, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn gửi Vụ Tổ chức cán bộ chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm.

2. Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các Vụ, Cục, đơn vị và cân đối giữa các nguồn lực, trình Tổng thanh tra phê duyệt và thông báo cho các đơn vị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm vào ngày 31 tháng 01 hàng năm.

Điều 12. Một số quy định cụ thể về quản lý đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức không được đăng ký dự thi hoặc tham gia từ hai khoá đào tạo, bồi dưỡng trở lên trong cùng một thời gian.

2. Cán bộ, công chức được cử đi dự thi, nhưng không dự thi (trừ trường hợp có lý do chính đáng) hoặc không trúng tuyển sẽ không được dự thi các khoá đào tạo tương tự khác trong vòng 12 tháng tiếp theo.

3. Đối với bậc đào tạo sau đại học, mỗi cán bộ, công chức chỉ được dự thi không quá 2 lần ở một cấp đào tạo ở trong nước và không quá 3 lần ở nước ngoài.

4. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau khi hoàn thành một bậc đào tạo phải sau 24 tháng mới được xem xét cử đi đào tạo ở bậc cao hơn (nếu có), trừ trường hợp có kết quả học tập xuất sắc được cơ sở đào tạo đề nghị tiếp tục đào tạo ở bậc cao hơn và do Tổng thanh tra quyết định.

Điều 13. Trách nhiệm quản lý

Trách nhiệm của các Vụ, Cục, đơn vị trong việc quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;

Phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan;

Quản lý, theo dõi cán bộ, công chức của cơ quan được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận và bố trí công tác sau khi cán bộ, công chức hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài;

Hàng năm và đột xuất báo cáo Tổng Thanh tra kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2. Văn phòng cơ quan Thanh tra Chính phủ:

Xác định kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch đã được Tổng thanh tra phê duyệt;

Xây dựng, ban hành, hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất các định mức chi phí, chế độ chi tiêu tài chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng;

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện kế hoạch kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan.

3. Các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc:

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;

Thực hiện đúng quy định về chọn, cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt;

Cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng phải được bố trí phù hợp với quy hoạch cán bộ và chuyên môn được đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức áp dụng và phát huy kiến thức đã học vào thực tiễn.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và định kỳ báo cáo Tổng thanh tra tình hình thực hiện Quy chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì phản ánh với Tổng thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp trình Tổng Thanh tra xem xét, quyết định./.

Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Trần Văn Truyền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.