• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2008
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 149/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội.

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bảo hiểm xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện) trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về bảo hiểm xã hội;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Cơ chế, chính sách, pháp luật về:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất;

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí và tử tuất.

d) Quy định chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bảo hiểm xã hội.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

4. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức về bảo hiểm xã hội theo phân công của Bộ.

5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm xã hội.

6. Quản lý cán bộ, công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Vụ Bảo hiểm xã hội có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng giúp việc.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong Vụ trên cơ sở biên chế được phân bổ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.