• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 149/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 25 tháng 1 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại văn bản số 186/LĐTBXH-BTXH ngày 17 tháng 01 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1189/BTC-NSNN ngày 24 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.730 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2011, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 1.000 tấn.

- Tỉnh Ninh Bình: 1.730 tấn.

- Tỉnh Ninh Thuận: 1.000 tấn

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp này hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.