• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 263/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 2 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại ông Trần Minh Tuấn, giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 12/TTr-NHNN, ngày 04 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 450/TTr-BNV, ngày 11 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trần Minh Tuấn, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.