• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 263/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến.

3. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Các ủy viên là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương.

Sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, các Bộ có đại diện làm thành viên Ban Chỉ đạo nêu trên gửi danh sách cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Trưởng ban phê duyệt.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 bảo đảm hiệu quả.

3. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc Chương trình để triển khai thực hiện theo quy định.

4. Chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả Chương trình; tăng cường nghiên cứu khoa học và áp dụng thí điểm các giải pháp, công nghệ tiên tiến để khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

5. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo

Văn phòng Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo quyết định thành lập.

Nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của Văn phòng Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo quyết định.

Điều 4. Chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng ban chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Ban Chỉ đạo và các nguồn tài trợ khác nếu có.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.