• Thông tư 125/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 315/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh

  30/12/1990

  30/12/1990

 • Thông tư 222/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành chỉ thị 330-CT ngày 13-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường quản lý ngoại hối

  20/10/1990

  20/10/1990

 • Thông tư 159-NH/TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 146-NH/QĐ ngày 01-11-1989 về thể lệ thanh toán bằng séc định mức

  04/12/1989

  04/12/1989

 • Thông tư 75-NH/TT

  Hướng dẫn thi hành QĐ số 139-CT ngày 24/5/1989 của Chủ tịch HĐBT về cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế, cá thể kinh doanh vàng bạc, đá quý

  05/06/1989

  05/06/1989

 • Thông tư 33/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành điều lệ quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  15/03/1989

  15/03/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 26/KH-TT

  Hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  08/03/1989

  08/03/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 129/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 270-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng

  23/12/1988

  23/12/1988

 • Thông tư 35/NHNN-TT

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch

  04/03/1988

  04/03/1988

 • Thông tư 01/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 76/HĐBT ngày 13/5/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán vàng, đá quý khai thác từ lòng đất

  28/01/1988

  28/01/1988

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 130/NH-TT

  Hướng dẫn triển khai công tác tiền tệ, tín dụng, thanh toán để thực hiện bản quy định về các chính sách đổi mới KHH và hạch toán KD XHCN đối với xí nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo QĐ số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của HĐBT

  30/12/1987

  01/01/1988

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.