• Thông tư 4-NH/TT

  Bổ sung chính sách, biện pháp vay vốn đối với cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã ở thành thị làm kinh tế gia đình và giải quyết một số trường hợp khó khăn trong đời sống

  08/04/1985

  23/04/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 3-NH/TT

  Hướng dẫn những chính sách và biện pháp chủ yếu về tín dụng, tiền mặt, thanh toán thực hiện Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh

  02/04/1985

  01/01/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 2-NH/TT

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 178-HĐBT ngày 25/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng

  10/02/1985

  01/01/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 22-TC/NH

  Hướng dẫn việc chuyển vốn, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản giữa hai hệ thống tài chính - ngân hàng

  20/04/1984

  01/04/1984

 • Thông tư 10-TT/LB

  Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 25/11/1983 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 145-HĐBT ngày 6/2/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

  10/12/1983

  10/12/1983

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 3/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 33-NH/QĐ về chế độ tín dụng, tiền tệ, thanh toán và lãi suất có phân biệt đối với xí nghiệp hoạt động tốt hoặc yếu kém

  09/04/1983

  09/04/1983

 • Thông tư 34/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân họ gửi về

  10/02/1983

  10/02/1983

 • Thông tư 9/TTLB-NgT-NH

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân gửi về

  31/01/1983

  31/01/1983

 • Thông tư 62/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25-CP ngày 21/1/1981 của Hội đồng Chính phủ

  30/08/1982

  01/01/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 5/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

  05/05/1980

  01/06/1980

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.