Sign In

CHỈ THỊ

Về đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

_________________________

 Để tạo khung khổ pháp lý nhằm thống nhất sự chỉ đạo và khuyến khích, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn (còn gọi là hoạt động khuyến công), ngày 09 tháng 6 năm 2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Đây là một văn bản pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa nói chung và phát triển công nghiệp nông thôn nói riêng. để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị định và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Bộ Công nghiệp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi chung là tỉnh), các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ, Trường, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành công nghiệp thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và tổ chức dịch vụ khuyến công nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Cục Công nghiệp địa phương chủ trì, phối hợp với các Vụ của Bộ, các Sở Công nghiệp khẩn trương xây dựng và trình Bộ/ liên Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định số 134/2004/NĐ-CP; tổ chức các hội nghị để phổ biến, tập huấn cho các Sở Công nghiệp sau khi các văn bản hướng dẫn Nghị định được ban hành.

3. Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công nghiệp) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ chủ động, tích cự vận động tìm kiếm nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho hoạt động khuyến công.

4. UBND các tỉnh chỉ đạo sớm thành lập hoặc củng cố, kiện toàn các Trung tâm khuyến công như quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 của liên Bộ Công nghiệp - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương để giúp Sở Công nghiệp triển khai các hoạt động khuyến công theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP.

5. Trước mắt, trong khi chưa có kinh phí khuyến công quốc gia để hỗ trợ hoạt động khuyến công của các tỉnh theo chương trình, kế hoạch và dự án được duyệt như qui định tại mục b) Khoản 2 Điều 8 nghị định số 134/2004/NĐ-CP; UBND các tỉnh cần chủ động cân đối, dành một phần ngân sách địa phương kết hợp với huy động tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công do địa phương tổ chức thực hiện.

6. Trong khi chờ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để áp dụng thống nhất trong cả nước, để các hoạt động khuyến công được triển khai bình thường (nhất là ở các địa phương đã và đang triển khai các hoạt động này), UBND các tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh những qui định đã có về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công của địa phương theo tinh thần Nghị định 134/2004/NĐ-CP, Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

7. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các tổ chức các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc những ngành nghề quy định tại Điều 6 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP và phù hợp yêu cầu cụ thể về phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

8. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu khoa học – công nghiệp, đào tạo (Viện, trường, trung tâm), các doanh nghiệp tổ chức dịch vụ khuyến công nhằm thực hiện các nội dung của hoạt động khuyến công như quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP.

Yêu cầu UBND các tỉnh, các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ, Viện, Trường đào tạo thuộc Bộ, các Tổng Công ty, doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị này./.

Bộ Công Thương

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải