Sign In

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày

 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý,

khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

__________________

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/11/1998, công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh· đạt được những kết quả nhất định. Đến nay đã có 475/478 đơn vị cấp xã có Tủ sách pháp luật, đạt 99.37% (trừ một số xã mới thành lập nên chưa có Tủ sách). Các đơn vị đã từng bước đưa Tủ sách pháp luật đi vào hoạt động có nề nếp, góp phần giúp cán bộ, công chức, người dân chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật và vận dụng giải quyết các nhu cầu trong đời sống hàng ngày cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Tuy nhiờn, thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh hiệu quả vẫn chưa cao. Đa số các Tủ sách được đặt ở những vị trí chưa thuận lợi cho người dân khai thác, sử dụng; mới chủ yếu phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức; kinh phí đầu tư cho Tủ sách chưa được quan tâm thỏa đáng; việc bổ sung, thay thế các đầu sách cũ, lạc hậu chưa được thực hiện thường xuyên nên không cập nhật được các quy định mới. Tñ s¸ch ph¸p luËt của một số đơn vị cấp xã còn mang tính hình thức; cán bộ quản lý tủ sách thường xuyên thay đổi, không tổ chức bàn giao các loại sổ sách nên nhiều đầu sách đã bị thất lạc. Nhận thức của một số cán bộ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND ở một số đơn vị cơ sở đối với việc thành lập, đầu tư, khai thác Tủ sách pháp luật còn hạn chế.

Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật UBND ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là Tủ sách pháp luật cấp xã) và Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác (gọi chung là Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị).

Để triển khai có hiệu quả Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các công việc sau:

1. Quán triệt và triển khai nghiêm túc việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo các quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan tại đơn vị, địa phương mình:

 a) Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng Tủ sách pháp luật đã có; tiếp tục kiện toàn, bổ sung, xây dựng mới để đảm bảo 100% các đơn vị cấp xã (kể cả xã mới thành lập) và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đều có Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật;

b) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để xây dựng, duy trì, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để xây dựng, duy trì hoạt động của Tủ sách pháp luật;

c) Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật;

d) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để phát huy giá trị khai thác, sử dụng của Tủ sách pháp luật.

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

2.1. Sở Tư pháp:

a) Tham mưu về công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã;

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với các loại hình Tủ sách khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn; luân chuyển túi sách, giỏ sách, tài liệu về tủ sách, ngăn sách các khối, xóm, thôn, bản.

Chọn các đơn vị: thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc và huyện Tương Dương làm điểm chỉ đạo;

d) Định kỳ 6 tháng một lần lập danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật cần thiết cung cấp cho tổ chức pháp chế của các Sở, ban, ngành và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã;

e) Xây dựng Quy chế mẫu về quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật trên địa bàn tỉnh;

g) Hướng dẫn, đôn đốc phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức pháp chế, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2.2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh về việc bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản hướng dẫn về kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật;

b) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm công tác xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật;

2.3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

2.4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Chỉ đạo và quản lý công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở địa phương;

c) Chỉ đạo việc chuyển Tủ sách pháp luật từ Bưu điện xã về Phòng Tiếp dân, Bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã hoặc các vị trí khác thuận tiện cho việc đọc, nghiên cứu của cán bộ và nhân dân; chỉ đạo việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với các loại hình Tủ sách khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn; luân chuyển túi sách, giỏ sách, tài liệu về tủ sách, ngăn sách các khối, xóm, thôn, bản;

e) Chỉ đạo việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã; có chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị này về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./.

 

UBND tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường