Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học

____________________

Trong những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ý thức và trách nhiệm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị nội bộ, phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tuy vậy, trong một số cơ quan doanh nghiệp, trường học nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức, công nhân - viên chức, học sinh, sinh viên trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự còn hạn chế, tình trạng mất đoàn kết nội bộ, để lộ bí mật Nhà nước, tham nhũng, thất thoát tài sản, tệ nạn đánh bạc, ma túy... còn xẩy ra.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên chưa làm đồng bộ, chưa phù hợp với từng loại hình cơ quan, doanh nghiệp, trường học và từng đối tượng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa mạnh mẽ, đều khắp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, từng bước đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học phát triển toàn diện, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong năm 2005 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; đoàn thể; chính quyền các cấp thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Tiến hành đánh giá đúng thực chất phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào "Tự quản về an ninh, trật tự"; Nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược an ninh quốc gia"; Nghị quyết 08/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc"; Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm - phòng chống ma túy; Chỉ thị 07/CT-TU và Chỉ thị 23/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống ma túy" và "Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới".

4. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo tinh thần Nghị định 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ, về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Duy trì phối hợp giữa lực lượng bảo vệ với các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp tại các cụm liên kết giữa cơ quan, doanh nghiệp, trường học với chính quyền và lực lượng Công an địa phương, nhằm giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự có liên quan, hình thành địa bàn khép kín về an ninh, trật tự, không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.

5. Tổ chức thực hiện:

- UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các ngành, đoàn thể căn cứ nội dung Chỉ thị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để chi đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

- Các cơ quan Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền nội dung, biện pháp, các điển hình và kinh nghiệm vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học do địa phương mình quản lý.

- Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học do tỉnh quản lý; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học toàn tỉnh hàng năm. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh đưa vào chi tiêu thi đua trong tổng kết hàng năm của UBND tỉnh .

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung