Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công

_______________________

Thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 8/8/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề thời kỳ 2001 - 2010, từ năm 2001 đến nay UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và làng nghề phát triển đặc biệt là Quyết định 36/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 về quy chế quản lý, sử dụng và khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhờ đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Các hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề (gọi tắt là hoạt động khuyến công), bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, khích lệ. Tuy nhiên hoạt động khuyến công là lĩnh vực còn mới, nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nâng cao hiệu qủa hơn nữa.

Để đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ khuyến công, Chủ tịch UBNĐ tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBNĐ các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1.Sở Công nghiệp:

-Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương tổ chức phổ biến và quán triệt Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, Chỉ thị 16/2004/CT-BCN ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc đẩy manh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và Quyết định số 109/2004/QD-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An cho các ngành các cấp và nhân dân trong tỉnh biết để thực hiện. Đồng thời cùng với Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện Quyết định số 109/2004/QĐ- UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh.

-Tổ chức rà soát, sửa đổi các chính sách đã có, bổ sung điều chỉnh những nội dung cần thiết cho phù hợp để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

-Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động khuyến công.

2.Các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, và Hội đồng Liên minh HTX và DNNQD:

- Phối hợp chặt chẽ trong việc cân đối phân bổ, quản lý sử dụng nguồn vốn Quỹ Khuyến công trong dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo ổn định và sử dụng có hiệu quả nhất.

-Đẩy manh việc giới thiệu sản phẩm, tiềm năng của tỉnh, tích cực tìm kiếm thị trường cho sản phẩm hàng công nghiệp, thủ công nghiệp. Tích cực vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động khuyến công.

3.UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hội đồng Liên minh HTX và DN NQD:

Phải xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, quy hoạch cụm, khu tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt tạo điều kiện cho việc phát triển theo quy hoạch chung của tỉnh, ổn định và bảo vệ môi trường; Chi đạo việc xây dựng các đề án phát triển sản xuất, xây dựng làng nghề, công tác đào tạo phát triển nghề mới trên địa bàn có chất lượng tốt; Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc sử dụng kinh phí khuyến công được hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn tiết kiệm có hiệu quả. Khuyến khích UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò trích ngân sách hàng năm để làm công tác khuyến công tại địa phương mình.

4.Các cơ số sản xuất:

Tích cực, năng động trong việc thay đổi mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm thị trường, mạnh dạn tổ chức lại sản xuất, chủ động để hội nhập. Các đối tượng được hỗ trợ quỹ khuyến công có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ và quyết toán kịp thời theo quy định.

5.Trung tâm Khuyến công:

Phải tăng cường hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý Quỹ khuyến công theo đúng Quy chế quản lý và chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo sử dụng quỹ hiệu quả, hàng năm báo cáo tình hình sử dụng quỹ kịp thời với UBND tỉnh và các ngành liên quan theo quy định.

Yêu cầu các Giám đốc các Sở, Ban Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt Chi thị này.

UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung