Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về tổ chức làm việc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

_______________

Thực hiện pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, các Nghị định: 114/2003/NĐ.CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ.CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bô xã, phường, thi trấn.... tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Do đó, hoạt động quản lý, điều hành của UBND cấp xã trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như việc cung cấp các dịch vụ hành chính, đáp ứng các yêu cầu của công dân đã có nhiều tiến bộ.

Tuy vậy, Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn chưa xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tô chức trong hệ thống chính trị cơ sở để phối hợp trong lãnh đạo và quản lý điều hành nên hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế. Thời gian làm việc, chế độ tiếp nhận giải quyết các yêu cầu của dân, tỉnh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức ở một số địa phương chưa được quy định rõ ràng và quản lý chặt chẽ để nhân dân còn kêu ca, phàn nàn.

Nhằm chấn chinh các hiện tượng trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Uy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và nâng cao chất lượng phục vụ các yêu cầu của nhân dân theo tỉnh thần cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế làm việc trong nội bộ và cơ quan Ủy ban nhân dân và quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở để phối hợp trong lãnh đạo và quản lý, điều hành vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" đối với các lĩnh vực liên quan nhiều đến các tổ chức và công dân như: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, hộ khẩu... theo nguyên tắc:

- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật

- Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, các loại hồ sơ liên quan, các loại phí, lệ phí được thu theo quy định của pháp luật; lịch làm việc, người chịu trách nhiệm tiếp và giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

- Nhận yêu cầu, hồ sơ và trả lòi kết quả cho các tổ chức, công dân tại một địa điểm quy định cụ thể, thuận tiện trong công sở.

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân, không để tình trạng công dân đến yêu cầu giải quyết công việc mà không có người tiếp và xử lý.

3. Cán bộ, công chức cấp xã khi tiếp và giải quyết các công việc của tổ chức, công dân phải đeo thẻ cán bộ, công chức (do Sở Nội vụ phát hành), ghi rõ họ tên và chức danh; trên bàn làm việc phải có bảng ghi rõ giải quyết loại công việc gì; Thái độ làm việc phải lịch sự, tận tụy, trang phục gọn gàng; chấp hành nghiêm túc chế độ làm việc theo Luật lao động. Khi đi cơ sở hay có việc đột xuất phải báo cáo cụ thể cho thủ trưởng trực tiếp và thông báo rõ tại trụ Sở để các tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát.

4. Thực hiện chế độ phân công trực tại trụ sở UBND cấp xã trong các ngày lễ, tết và ngày nghi theo quy định.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt những nội dung trên; định kỳ tổ chức kiểm tra và 6 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt những nội dung công việc đã nêu trên.

UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trung