• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
HĐND TỈNH NGHỆ AN
Số: 10/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 22 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 3849/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 136/BC-HĐND ngày 10  tháng 7 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành sau đây:

1. Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh.

2. Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phân loại đô thị Con Cuông tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết số 321/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (Thị trấn huyện lỵ).

5. Nghị quyết số 174/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.