• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/2020
HĐND TỈNH NGHỆ AN
Số: 16/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 13 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 7609/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi là công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  1. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và các tuổi trên 100 cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: 200.000 đồng/người;

2. Người cao tuổi ở tuổi 80: 300.000 đồng/người;

3. Người cao tuổi ở tuổi 85: 400.000 đồng/người;

4. Người cao tuổi ở tuổi 95: 500.000 đồng/người;

5. Người cao tuổi ở tuổi trên 100: 700.000 đồng/người;

6. Người cao tuổi thọ 90 tuổi và người cao tuổi thọ 100 tuổi thực hiện theo mức quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách nhà nước các cấp đảm bảo theo phân cấp hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.