• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2021
HĐND TỈNH NGHỆ AN
Số: 04/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 321/TTr-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Hội đồng nhân dân tỉnh họp mỗi năm ít nhất hai kỳ họp thường lệ và tổ chức các kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

2. Quyết định chương trình kỳ họp; ban hành nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Quyết định các vấn đề để tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo; trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; thành lập Đoàn giám sát, xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề về một vấn đề nhất định khi xét thấy cần thiết.

5. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định của pháp luật.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy chế phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Kiểm toán nhà nước; phân công nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám sát các nội dung chuyên đề: căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri để lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề;

- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tổ chức các cuộc Hội thảo, hội nghị, phiên làm việc định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

2. Nhiệm vụ thường xuyên

- Triệu tập và phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định;

- Xem xét, quyết định đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, xem xét kết quả giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khi thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực và am hiểu về pháp luật để làm nhiệm vụ tiếp công dân; tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về giải quyết các kiến nghị của cử tri và những kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết chậm hoặc chưa được giải quyết;

- Đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ;

- Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Hoạt động thường xuyên

- Ban hành Chương trình công tác nhiệm kỳ, Quy chế hoạt động của Ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban;

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công;

- Giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát của Ban. Giám sát lại đối với các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình chưa được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc;

- Báo cáo kết quả công tác, kết quả hoạt động giám sát, khảo sát với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh; trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Phối hợp công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động về những vấn đề có liên quan; phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi các cơ quan này về công tác ở địa phương và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực hoạt động; trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; chuẩn bị tham luận tại các kỳ họp, Hội nghị, hội thảo về lĩnh vực phụ trách và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các Ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri để lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ; phân công đại biểu tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử theo luật định. Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để giải thích, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho công dân; hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức họp Tổ đại biểu để bàn kế hoạch công tác, tổ chức nghiên cứu pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiên cứu các tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Tham dự đầy đủ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trong các kỳ họp, phiên họp, họp tổ đại biểu, họp tổ thảo luận; tham gia các cuộc họp, các hoạt động giám sát, thẩm tra.. .của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Hàng năm phải báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

3. Thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp, thực hiện quyền kiến nghị và các quyền khác theo quy định.

4. Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, tổ chức phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, phiên họp kín của Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

5. Yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

6. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2021./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thái Thanh Quý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.