• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2021
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 31/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và các thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai; UBND các xã, phường, thị trấn ven biển; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Nghĩa Hiếu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.