• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2021
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 33/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 8 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2021 và thay thế Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Đình Long

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.