• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2021
HĐND TỈNH NGHỆ AN
Số: 08/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy

quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công lao động đối với

dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVIII KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 5675/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự  cấp xã và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

Dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

1. Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới đất liền bố trí 02 Phó chỉ huy trưởng;

2. Đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.

Điều 3. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

Dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động là 134.100 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 59.600 đồng.

Điều 4Nguồn kinh phí bảo đảm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định huy động hoặc điều động dân quân thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp ngày công lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thái Thanh Quý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.