• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2001

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 3

Số: 15/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

Lào Cai,  ngày 17 tháng 01 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc bãi bỏ quy định: Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trường lớp và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-BTVQH10 ngày 03/9/1999; Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TT.UB ngày 13/01/2001của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định: Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trường lớp và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí:

1. Bãi bỏ việc huy động các nguồn lực tham gia xây dựng trường lớp tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai kỳ họp thứ 6 - Nhiệm kỳ 1994-1999 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 1997, kể từ ngày 01/01/2001.

2. Bãi bỏ việc huy động sức dân đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai kỳ họp thứ 6-Nhiệm kỳ 1994 - 1999 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 1997, kể từ ngày 01/01/2001.

3. Triển khai thực hiện huy động lao động công ích hàng năm theo quy định của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 và Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 01/01/2001.

Quy định một số nội dung cụ thể như sau:

- Số ngày công nghĩa vụ lao động công ích hàng năm của mỗi công dân là 10 ngày. Người được huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm, nếu không trực tiếp đi lao động thì phải có người làm thay hoặc đóng bằng tiền.

- Mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích hàng năm bằng 100% tiền lương một ngày của mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

- Nguồn thu được từ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm giao cho UBND tỉnh phân bổ cho tùng cấp ngân sách.

- Nguồn thu huy động từ nghĩa vụ lao động công ích dùng để đầu tư vào việc xây dựng trường học, phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng khác của huyện, thị và xã, phường, thị trấn.

Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể, hướng dẫn chi tiết thực hiện việc huy động lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày l6 tháng 01 năm 2001.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hà Ngọc Đông

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.