• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 3

Số: 16/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________


 

Lào Cai,  ngày 17 tháng 01 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc: Ban hành quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr.UB ngày 13/01/2001 của UBND tỉnh về việc quyết định ban hành quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - kỳ họp thứ 3,

QUYẾT NGHỊ:

Trong khi chờ quy định cụ thể của nhà nước, HĐND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời:

Điều 1. Nhất trí với mức trợ cấp theo tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ trợ cấp cho Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Đảng trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Cụ thể là:

- Trưởng thôn, bản được hưởng: 90.000 đồng/tháng.

- Tổ trường tổ dân phố được hưởng: 40.000 đồng/tháng.

- Bí thư chi bộ dưới tổ chức cơ sở Đảng thuộc xã vùng III được hưởng: 50.000 đồng/tháng.

- Tổ trưởng Đảng trực thuộc Chi, Đảng bộ xã vùng II vùng III và Bí thư chi bộ dưới tổ chức cơ sở Đảng thuộc phường, thị trấn và xã vùng I được hưởng: 40.000 đồng/tháng.

- Trường họp kiêm nhiệm các chức vụ nói trên thì được hưởng theo chức vụ có mức trợ cấp cao nhất.

- Thời gian thực hiện thống nhất kể từ ngày 01/4/2001.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; đến năm 2002 tiến hành sơ kết và báo cáo HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2001.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hà Ngọc Đông

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.