• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2001

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 4

Số: 21/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

Lào Cai,  ngày 19 tháng 7 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc: Thành lập nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu thủ công nghiệp và đối tượng hưởng chính sách ưu đãi từ nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu, Thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét Tờ trình số 515/TT-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh về Thành lập nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu thủ công nghiệp và đối tượng hưởng chính sách ưu đãi từ nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-BKTNS ngày 13/7/2001 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp;

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn việc: Thành lập nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu thủ công nghiệp và đối tượng hưởng chính sách ưu đãi từ nguồn vốn khuyến khích phát triển Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Cụ thể:

- Thành lập nguồn vốn: Từ 3 nguồn:

+ Hàng năm trích tỷ lệ l,5% (một phẩy năm phần trăm) từ nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

+ Vốn các chương trình, dự án của Trung ương, địa phương và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn ở Lào Cai.

+ Nguồn ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

- Đối tượng, danh mục các ngành nghề sản xuất Tiểu thủ công nghiệp được ưu đãi đầu tư theo Tờ trình 515/TT-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.