• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 28/07/2006
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 74/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v thu phí qua cầu Hồ Kiều II

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Lào Cai tại công văn số 45/CT-TBTK ngày 01/3/2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức thu phí qua cầu Hồ Kiều II như sau:

- Người đi bộ qua cầu: 2.000đ/lượt.

- Xe thồ hàng qua cầu: 5.000đ/lượt.

- Xe ô tô du lịch dưới 7 chỗ ngồi: 5.000đ/lượt.

- Xe ô tô từ 7 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi: 12.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở khách từ 31 chỗ ngồi trở lên: 25.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng dưới 5 tấn: 12.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng từ 5 đến 10 tấn: 20.000đ/lượt.

- Xe ô tô chở hàng trên 10 tấn và xe chở Container: 25.000đ/lượt.

(Toàn bộ nguồn thu nộp 100% vào ngân sách địa phương).

Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục Thuế tổ chức hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.