• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 100/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 3 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc cho vay vốn và cấp bù lãi suất đối với các hộ sản xuất, các dự án, các doanh nghiệp, nông - lâm trường để trồng chè, dứa, cây ăn quả qua Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Lào Cai

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị quyết số 01/1999/NQ-HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa II về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 72/TT.TC ngày 20/02/2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay giao Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Lào Cai chịu trách nhiệm cho vay vốn đối với các hộ sản xuất, các chủ dự án, các doanh nghiệp, nông lâm trường để trồng chè, dứa, cây ăn quả theo dự án được duyệt.

Điều 2. Lãi suất cho vay của Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển cho các đối tượng trên bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cùng thời điểm. Mức cấp bù lãi suất của ngân sách cho Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Lào Cai bằng lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển tại cùng thời điểm trừ đi lãi suất cho vay theo quy định trên.

Điều 3. Giao cho Giám đốc sở Tài chính Vật giá hướng dẫn thi hành Quyết định này

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan, căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.