• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/07/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 227/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 3 tháng 7 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v điều chỉnh mức thu lãi suất tín dụng cho vay hộ nghèo

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998;

Xét đề nghị của liên ngành Tài chính - Ngân hàng tại tờ trình số 45/TT-TC-NH ngày 22/6/2001 về việc điều chỉnh mức cấp bù lãi suất tín dụng cho vay hộ nghèo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu lãi suất tín dụng cho vay hộ nghèo cụ thể như sau:

- Đối với hộ nghèo ở vùng I: Lãi suất 0,5%/tháng

- Đối với hộ nghèo ở vùng II: Lãi suất 0,35%/tháng

- Đối với hộ nghèo ở vùng III: Lãi suất 0,21%/tháng

Mức lãi suất phải cấp bù là mức chênh lệch giữa lãi suất do Ngân hàng Phục vụ người nghèo Việt Nam quy định trừ đi mức lãi suất đã thu của hộ nghèo theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Phục vụ người nghèo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này áp dụng đối với các khoản cho vay kể từ ngày 10/7/2001, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.