• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 28/07/2006
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 318/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 28 tháng 9 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v điều chỉnh giá bán lẻ muối I ốt

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/QH 10 ngày 20/5/1998;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 393/TCVG ngày 14/9/2001 về việc điều chỉnh giá bán lẻ muối I ốt,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định giá bán lẻ muối I ốt thống nhất trên toàn tỉnh là 1.100đ/kg (Một nghìn một trăm đồng một kg).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Thương mại Du lịch hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2001./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.