• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2009
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 21/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 21 tháng 7 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
_______________________________

Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; do đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đang dần đi vào nề nếp và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Vấn đề môi trường, môi sinh đang được đại đa số các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm bảo vệ vì lợi ích chung của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai tại một số khu vực, địa phương đang làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức bảo vệ môi trường của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình; nhất là các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, các bệnh viện, cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản chưa có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường hiệu quả; một số địa phương chưa thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo yêu cầu vệ sinh;…

Để sớm khắc phục tình trạng trên và tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới; UBND tỉnh yêu cầu.

1. Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số việc sau đây:

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4758/QĐ.UBND ngày 11/12/2006 về việc phê duyệt Đề án giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình xanh - sạch - đẹp tại các cơ quan, đơn vị, làng, bản, tiến tới làm tốt công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; cải tiến phương pháp tuyên tuyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi đưa vào sử dụng; chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập đề án bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của mình, trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt hoặc xác nhận theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam:

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi đưa vào sử dụng; chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết về môi trường để xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn phụ trách.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết về môi trường lập đề án bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của mình để phê duyệt hoặc xác nhận theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các bệnh viện tuyến huyện đang thực hiện việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện từ nguồn ngân sách trái phiếu Chính phủ quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn y tế) đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường quy định; tập trung chỉ đạo các bệnh viện thuộc đối tượng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo yêu cầu quy định.

5. Sở Công Thương khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2009; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn công nghiệp, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại.

6. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép nội dung thực hiện bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển.

8. Sở Giao thông Vận tải đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng công trình cầu, đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường.

9. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh về việc tăng cường cán bộ cho hệ thống cơ quan quản lý bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã sớm ổn định tổ chức quản lý môi trường cấp huyện, xã nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa phương mình; nâng cao chất lượng thẩm định, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sau khi được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường lập đề án bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của mình trình cơ quan có thẩm quyền để được phê duyệt hoặc xác nhận theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.