• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2007
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 22/2007/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

V/v tổ chức thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

__________________________

 

Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng diễn biến rất phức tạp, một số vụ cháy lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đền tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) chưa tốt, chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác PCCC, tình trạng vi phạm quy định an toàn PCCC còn xảy ra khá phổ biến; trang bị phương tiện chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC còn nhiều bất cập, thiếu về số lượng và lạc hậu về kỹ thuật, chưa đáp ứng yêu cầu công tác PCCC trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Trước thực trạng tình hình trên, ngày 08/11/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Bộ Tài chính và Bộ Công an đã có Thông tư Liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP. Để thực hiện có hiệu quả Nghị định và Thông tư hướng dẫn nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân liên quan đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và Thông tư liên lịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

2. Công an tỉnh:

a) Rà soát và lập danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Phụ lục 1 – Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

b) Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và hướng dẫn các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

c) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.

d) Điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy, kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia giám định hiện trường, thu thập hồ sơ khi có sự cháy, nổ xẩy ra tại các cơ sở đã tham gia bảo hiểm cháy, nổ.

3. Trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm:

a) Chỉ được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi có giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm của cơ quan có thẩm quyền.

b) Thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với bên mua bảo hiểm, khi bên mua bảo hiểm đã được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.

c) Tư vấn, hướng dẫn cho các cơ sở tham gia bảo hiểm cháy, nổ những thông tin liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 - Nghị định 35/2003/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

5. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm quản lý và phối hợp quản lý các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đóng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân liên quan đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao cho Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.