• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 16/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 9 tháng 9 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_________________

Trong những năm qua, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Nghệ An đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tạo điều kiện cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí. Hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo được tính công khai, minh bạch và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một số ít Sở, ngành cấp tỉnh còn chậm. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số cơ quan nhà nước trên địa bàn của tỉnh hoạt động có chiều hướng không đúng thực chất, có nơi còn hình thức: Cơ sở vật chất thiếu thốn; thủ tục hành chính công khai không đầy đủ; bố trí cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại phòng chuyên môn; tổ chức, công dân khi giao dịch với cơ quan nhà nước đã phải đi lại khá nhiều lần, đến nhiều đầu mối khá phiền hà; việc xử lý công việc của các phòng, ban liên quan còn chậm trễ.

Để đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời, thuận lợi, giảm phiền hà, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong năm 2010

Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc sau:

a) Căn cứ quy định về thời hạn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2010 để xây dựng hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện theo đúng kế hoạch.

b) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông sau khi có quyết định phê duyệt đề án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức và giải quyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, phòng làm việc phải được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới, bố trí nơi thuận lợi, đảm bảo đủ diện tích; đảm bảo các trang thiết bị cần thiết như: Máy vi tính, máy in, bàn ghế làm việc của cán bộ, công chức, ghế ngồi chờ của tổ chức, công dân; tủ đựng tài liệu, điện thoại, máy fax, máy photo coppy, quạt mát hoặc máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống bảng để niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn lại nhân sự của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có tác phong, đạo đức tốt làm việc tại bộ phận để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, về quản lý cán bộ, công chức; các quy định về trình tự tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ, trả kết quả và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận, các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Bổ sung các lĩnh vực công việc thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực giải quyết công việc thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết thực hiện đồng thời theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; của cán bộ, công chức nhà nước.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và giải quyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các loại công việc giải quyết trong ngày làm việc. Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chủ trì, phối hợp với bộ phận chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho nhân dân, doanh nghiệp đối với các loại công việc có thời gian giải quyết trên 01 ngày. Thực hiện đúng các quy định về thu phí, lệ phí (nếu có). Mở sổ theo dõi, cập nhật đầy đủ, cụ thể việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về nội dung và thời hạn giải quyết công việc.

- Các cá nhân, bộ phận liên quan thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của bộ phận; của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; xử lý công việc chậm trễ trong giải quyết công việc của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức:

- Tuyệt đối chấp hành sự phân công của cơ quan, đơn vị khi được bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và đạo đức khi thi hành công vụ. Khi làm việc cán bộ, công chức, viên chức nhận và trả hồ sơ phải đeo thẻ công chức; có thái độ niềm nở, tận tình giải thích, hướng dẫn khi công dân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu.

3. Giám đốc Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này của các ngành, địa phương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các báo cáo định kỳ của các ngành, địa phương, đơn vị để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/10/2010. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin rộng rãi trên báo và trên sóng Phát thanh Truyền hình để nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.