• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2010
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 18/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Bình đẳng giới

______________

Thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới, trong những năm qua, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp triển khai tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, nhận thức của các ngành, các cấp, nhất là cấp huyện và cơ sở đối với công tác bình đẳng giới còn hạn chế.

Để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ, gắn với việc nâng cao hiệu quả lồng ghép giới trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

c) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị.

d) Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo theo định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới nhằm cụ thể hóa chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và thực hiện hợp tác quốc tế về bình đẳng giới trong phạm vi tỉnh và theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thống kê và tổng hợp thông tin, số liệu về bình đẳng giới; cung cấp thông tin, số liệu về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

c) Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới do HĐND, UBND tỉnh ban hành khi có yêu cầu.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép truyền thông về giới, bình đẳng giới, pháp luật chính sách liên quan vào các hoạt động truyền thông giáo dục ở cộng đồng, gia đình trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai lồng ghép trong hoạt động truyền thông của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, năm năm và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành chỉ số phát triển giới của quốc gia, tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc thống kê, tổng hợp số liệu thống kê về giới thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và tính toán chỉ số phát triển về giới của quốc gia trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cơ quan liên quan bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới.

b) Đưa kết quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới của cơ quan, đơn vị vào tiêu chí xét thi đua hàng năm.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Sở Y tế

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, đặc biệt là thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện có hiệu quả các đề án góp phần ổn định quy mô, cơ cấu dân số.

10. Sở Tài chính

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về giới và bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới ở địa phương.

c) Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, quán triệt cụ thể đến từng hộ dân để biết và thực hiện.

d) Thống kê, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

e) Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả và tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.