• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/2010
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 20/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 23 tháng 11 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng

dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

__________________

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông phát triển rất nhanh góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, vận chuyển hàng hoá của nhân dân, trong đó thông tin liên lạc bằng đường bưu chính có vai trò rất quan trọng như chuyển phát thư báo, tài liệu, công điện,... (đặc biệt là đối với các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội,...); chuyển phát kiện, gói hàng hoá phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hoá tăng cao khi đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, sự ra đời của nhiều doanh nghiệp bưu chính cùng với đa dạng các loại hình dịch vụ thì chất lượng dịch vụ bưu chính hiện nay đang còn nhiều bất cập, hoạt động cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp còn vi phạm các quy định của nhà nước, phổ biến như vi phạm việc niêm yết thông tin tại các điểm giao dịch, vi phạm thời gian toàn trình, vi phạm công tác báo cáo,... nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật chưa đầy đủ, sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý chất lượng chưa cao,... ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi sử dụng dịch vụ bưu chính.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính đảm bảo yêu cầu về thông tin liên lạc của các cơ quan Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, vận chuyển hàng hoá của nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã: tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật về bưu chính, cung cấp thông tin liên quan đến chất lượng dịch vụ bưu chính, chuyển phát của các doanh nghiệp; hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính.

b) Phối hợp với Cục quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Nghệ An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bưu chính, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 06/09/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Nghệ An

Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định thiết bị đo lường bưu chính. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát thực hiện tốt việc kiểm định thiết bị đo lường bưu chính.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Chỉ đạo Đài PTTH huyện, UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền các nội dung, các quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ bưu chính.

b) Chỉ đạo phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng dịch vụ đối với các đơn vị bưu chính, chuyển phát đóng trên địa bàn, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 ban hành chế độ thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông.

4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính quy định tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về chất lượng dịch vụ.

b) Đảm bảo và duy trì chất lượng dịch vụ như mức đã công bố. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ do mình cung cấp. Khi có sự cố hoặc khi phát hiện mức chất lượng dịch vụ không phù hợp với mức đã công bố phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

c) Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong việc duy trì chất lượng dịch vụ liên mạng.

d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về chất lượng dịch vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đóng trên địa bàn.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Đức Phớc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.