• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 32/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 8 tháng 9 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế

đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp

______________

Thực hiện Luật thuế GTGT và các quy định khác về thuế, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, các cơ sở kinh doanh nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói riêng đã tự giác kê khai sát đúng số thuế phải nộp của doanh nghiệp vào ngân sách, góp phần xây dựng nguồn thu ngày một ổn định.

Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách thực hiện nộp thuế chưa nghiêm, bình quân một ô tô trong các doanh nghiệp nộp thuế thấp hơn rất nhiều so với xe ô tô cùng loại của hộ kinh doanh, vận tải. Cá biệt có doanh nghiệp kinh doanh vận tải 6 tháng đầu năm 2005 chưa có phát. sinh thuế để nộp ngân sách Nhà nước.

Nguyên nhân chính là do ý thức tự giác của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc kê khai nộp thuế chưa nghiêm túc, thể hiện: Không kê khai hết doanh thu thực tế, trong khi đó các khoản chi phí xăng, dầu cho một xe ô tô đưa vào hạch toán lớn gấp 5-7 lần so với định mức kinh tế kỹ thuật của Nhà nước. Nhiều xe ô tô của hộ kinh doanh cá thể núp bóng doanh nghiệp dưới các hình thức: liên doanh, liên kết, góp vốn...Chỉ nộp mức khoán nhỏ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp không quản lý hoạt động của ô tô đó, mục đích trôn nộp thuê đối với hộ kinh doanh vận tải.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần vào việc chống thất thu ngân sách, tạo ra sự công bằng xã hội về nghĩa vụ nộp thuế của các đối tượng kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách giữa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các cấp thực hiện tốt một sốvấn đề sau đây:

1 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thủ trưởng các sở ban ngành và đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/2005/CT-UB ngày 17/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách. Trong quá trình xử lý nợ đọng và chống thất thu Ngân sách cần được triển khai chặt chẽ đúng quy định những trường hợp chây ì cần kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan Luật pháp xử lý

2. Thủ trưởng các ngành chủ quản có các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách có biện pháp chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành mình, chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai nộp thuế, khi có phát sinh phải nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước, lấy chỉ tiêu nộp Ngân sách là một chỉ tiêu thi đua chính của các đơn vị thuộc ngành,

3. Đối vói các doanh nghiệp: Phải thực hiện nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán và hóa đơn chứng từ và kê khai nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Tăng cường kiểm tra để chống hiện tượng các lái xe và quản lý xe mua khống hóa đơn để tăng thuế đầu vào (nhất là các hóa đơn xăng, dầu) hoặc kê khống chi phí sửa chữa thường xuyên để tăng chi phí làm giảm thuế thu nhập và không phản ánh đúng doanh thu thực tế (do vận tải hàng hóa, vận tải hành khách không xuất hóa đơn hoặc không xuất vé cho khách hàng) làm giảm số thuế phải nộp hàng tháng, cả năm.

Khi có biến động về số lượng xe ô tô vận . tải, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục Thuế, hoặc Chi cục Thuế) để theo dõi quản lý, kiên quyết không để các xe ô tô của cá nhân núp bóng doanh nghiệp để kinh doanh trốn thuê, Doanh nghiệp cố tình vi phạm, Giám đốc doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

4. Trách nhiệm của cơ quan Thuế:

-  Phối hợp với ngành Giao thông vận tải khảo sát trình UBND tỉnh quy định ngưỡng doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao tối đa về nhiên liệu so với doanh thu gắn ô tô của các với chỉ tiêu (tấn/km) hoặc (hành khách/km) cho từng loại xe để làm cơ sở cho việc kê khai tính thuế phải nộp.     

Về nguyên tắc: Số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp xe vận tải.trong các doanh nghiêp không đươc thấp hơn số thuê giá tri gia tăng và thuê thu nhập doanh nghiêp đã đươc các hô kinh doanh vận tải chấp nhận cua xe cùng loại và cùng điều kiện hoat động của hộ nộp khoán đang áp dụng lâu nay.

- Có biện pháp thích hợp đê kiêm tra việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp để việc kê khai nộp thuế đúng với số thuế phát sinh, trường hợp kê khai không đạt doanh thu tối thiểu tính thuế thì thu theo mức tối thiểu. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường. hợp kê khai không đúng doanh thu và kê khai vượt định mức tiêu hao nhiên liệu theo quy định.

- Việc kê khai tính thuế kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp cần áp dụng hình thức tính trực tiếp cho từng đầu xe để sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mức khoán quản của đơn vị.

Giao cho Cục Thuế phối hợp với Trạm đăng kiểm cơ giới đường bộ để kiểm tra các thủ tục đăng ký nộp thuế của các xe ô tô vận tải của các doanh nghiệp trước khi làm thủ tục đăng kiểm. Trường hợp các xe ô tô vận tải không đăng ký, kê khai nộp thuế với cơ quan Thuế và đăng ký nộp thuế của doanh nghiệp thì phải xử lý phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu đủ tiền thuế trước khi làm thủ tục cấp giấy phép lưu hành.

5 Định kỳ 6 tháng và cả năm, Cục Thuế phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An, Trạm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, nắm danh sách các doanh nghiệp (quốc doanh và ngoài quốc doanh) hộ kinh doanh vận tải đã làm thủ tục cấp biển kiểm soát và làm thủ tục cấp giấy phép lưu hành để kiểm tra đối chiếu trong

6. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài truyền hình, Đài phát thanh truyền hình từ tỉnh đến huyện, Báo Nghệ An đưa tin và phổ biến rộng rãi Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp và nhân dân biết và thưc hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành: Cục Thuế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã cửa Lò và các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.