• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 31/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thi 19/CT-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

______

Ngày 16/3/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 09/2004/CP-TTg "Về việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)". Sau hơn, một năm triển khai thực hiện các ngành, , chính quyền địa phương các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đã phát động phong trào thi đua khơi dậy mọi tiềm năng để đầu tư cho việc xóa đói giảm nghèo. Bằng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh đã chuyển sang NHCSXH 28,4 tỷ đông, tăng 1,4 tỷ đồng so với năm 2003 để làm nguồn vốn cho vay. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực triển khai huy động vốn để đến ngày 30/7/2005 tổng nguồn vốn cho vay đạt 575 tỷ đồng, tăng so với năm 2004 là 176 tỷ đồng. Công tác kiêm tra tăng cương, hướng dẫn hộ trợ giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả. Nhiều huyện đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cấp đất, lo trụ sơ làm việc, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc, kinh phí đào tạo tập huấn tổ nhóm vay vốn...           

Tuy vậy, kết quả triển khai Chỉ thị 09/CT-TTg ở một số địa phương còn một số mặt hạn chế như: Chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc huy động mọi nguồn vốn để cho vay, công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đạt hiệu quả còn thấp, việc quan tâm tạo điều kiện về vật chất cho NHCSXH chưa được nhiều. Nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế, tạo điều kiện để NHCSXH Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt cho công cuộc XĐGN. UBND tỉnh yêu cầu các sở, Ban Ngành cấp tỉnh, Chi nhánh NHCSXH UBND các huyện, thành phố, thị xã Cửa Lò tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 09/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung cụ thể sau đây:

1. UBND các cấp tiếp tục phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quần chúng, phát động phong trào thi đua nhằm khơi dậy mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư gửi vào NHCSXH, tạo nguồn vốn để mở rộng cho vay

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, Ban đại diện – HĐQT ngân hàng CSXH cần tăng cường kiểm tra, giám sát cũng được giám sát để quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, thu hồi vốn đầy đủ kịp thời đúng hạn cả gốc và lãi. Đối vối những trường hợp có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ỳ, không chịu trả thì cấp uỷ; chính quyền địa phương kiên quyết tìm biện pháp thích hợp để thu hồi kể cả biện pháp cưỡng chế phát mại tài sản .Kiên quyết xử lý bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xâm tiêu vốn tín dụng NHCSXH. Đảm bảo không để nguồn vốn XĐGN bị mất mát, lãng phí mà phải bảo tồn và phát triển,

3. Cần phải nhận thức đầy đủ: NHCSXH là công cụ của các cấp chính quyền trong công cuộc XĐGN nên các huyện, thành phố, thị xã, phải quan tâm thích đáng, tạo điều kiện và phương tiện hoạt động, đảm bảo an toàn, thuận lợi. Cụ thể là: các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát lại các trụ sở của cơ quan hành chính sự nghiệp, của các doanh nghiệp trên địa bàn dôi dư, ưu tiên chuyển giao cho các phòng giao dịch NHCSXH để phục vụ công tác cho vay XĐGN, trường hợp không có tài sản dôi ra thì tạo điều kiện về đất và ngân sách cho đầu tư xây dựng trụ sở theo cơ chế chung của Nhà nuớc.   

4. Chi nhánh NHCSXH Nghệ An phải chủ động tích cực hơn nữạ trong việc thu hút mọi nguồn vốn trong và ngoài tỉnh nhất là tranh thủ nguồn vốn, vay ưu đãi của TW để tạo nguồn mở rộng đối tượng cho vay. Phối hợp chặt chẽ với các tô’chức đoàn thể quần chúng quản lý chặt chẽ nguồn vốn đã có cho vay có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được vốn. Mặt khác phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gương mẫu thực hành tiết kiệm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào công cuộc XĐGN tại địa phương.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chi nhánh NHCSXH, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã-tổ chức thực Hiện tốt các nội dung nêu trên Hàng quý có báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để tổng họp báo cáo cấp trên.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.