• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 08/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 28 tháng 1 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá

Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc

________________

Ngày 04 tháng 10 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt đề án triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc. Ngày 14-10-2004, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định số 3094 QĐ-UB/NN thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hiệp định Phân Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc.

Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Thủy sản, các ngành, địa phương liên quan đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đến tận ngư dân. Song nhìn chung các cấp, các ngành và nhất là đối với ngư dân việc quán triệt 2 Hiệp định trên còn hạn chế; việc đăng ký tàu đánh cá của ngư dân khai thác tại vùng đánh cá chung và vùng biển dàn xếp quá độ trong Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc còn chậm.

Theo báo cáo của Bộ Thủy sản trong tháng 10 năm 2004 và thời gian gần đây, các lực lượng kiểm tra, giám sát của Trung Quốc đã bắt giữ 19 tàu đánh cá của ngư dân thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Năng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của một số ngư dân. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình hình trên là do ngư dân chưa hiểu nội dung của Hiệp định và các văn bản pháp lý liên quan, không có những giấy tờ cần thiết theo quy định giữa Việt Nam - Trung Quốc đối với những ngư dân vào hoạt động trong vùng nước Hiệp định.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam- Trung Quốc, đạt được mục tiêu, nhằm đảm bảo sản xuất cho ngư dân được ổn định và phát triển; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Giám đốc Sở Thủy sản, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục cho ngư dân về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc ký Hiệp định, các nội dung của Hiệp định và các văn bản pháp lý có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Huy động và tổ chức quản lý lực lượng đánh cá của địa phương ra khai thác tại các vùng nước của Hiệp định thành đoàn, đội, có chi huy, chi đạo chặt chẽ, đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên với đất liền để hỗ trợ sản xuất và theo sự điều phối của Bộ Thủy sản.

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương rà soát cụ thể số tàu của ngư dân có thể ra khai thác tại vùng nước Hiệp định, tập huấn, hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục đúng quy định.

2. Sở Thủy sản phối hợp với các Sở, ngành địa phương liên quan:

- Rà soát cụ thể số ngư dân có tàu ra khai thác tại vùng nước Hiệp định, tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân thực hiện các thủ tục, giấy tò cần thiết theo quy định giữa Việt Nam - Trung Quốc; lập danh sách trình Bộ Thủy sản cấp giấy phép khai thác đánh bắt hải sản tại vùng nước Hiệp định.

- Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện Hiệp định. Tổ chức rút kinh nghiệm và tổng kết công tác triển khai thực hiện Hiệp định.

- Xây dựng phương án sản xuất, nâng cao năng lực khai thác của đơn vị, tập thể, hộ gia đình, đảm bảo khai thác hải sản trong các vùng Hiệp định có hiệu quả.

Triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc là công việc liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, đời sống của ngư dân và việc bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản; là công việc không chi đáp ứng yêu cầu lợi ích trước mắt mà còn là lợi ích lâu dài của dân tộc. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thị xã Cửa Lò, các số, ngành liên quan, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, các địa phương và các Sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.