• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 33/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 4 tháng 10 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10/2005 và diệt chuột, châu chấu

______________________

Ngày 21 tháng 5 năm 2001 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02/NQ/TU về thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây mầu và phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa kênh mương. Nghị quyết quy định “Từ nay lấy ngày 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thủy lợi, nhất là thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, mở đầu cho phong trào làm thủy lợi hàng năm”.

Qua 4 đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10 từ năm 2001 tói nay đã đem lại những kết quả to lớn và thiết thực, đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thủy lợi, nhất là thủy lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Năm 2005 hạn hán kéo dài, mưa bão xẩy ra liên tiếp, gây nhiều thiệt hại cho công trình thủy lợi, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó thì nạn chậu chấu và chuột đang phát triển mạnh có nguy cơ gây hại lớn cho cây trồng nhất là cây trồng vụ Đông. Để kịp thời khắc phục những hư hông công trình do thiên tai gây ra và hạn chế thiệt hại mùa màng, dịch bệnh do chuột và châu châu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. UBND Tỉnh chỉ thị các Ban Ngành, Đoàn thể cấp Tỉnh, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10 và diệt chuột, châu chấu trên toàn địa bàn, thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và diệt chuột, châu chấu với các nội dung:

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương từ đó nâng cao ý thức chủ động, phát huy nội lực, chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước.

- Rà soát lại kế hoạch phòng chống bão lụt nhất là đối với hồ chứa nước, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra.

- Tổ chức tu sửa công trình, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu nhất là các trục tiêu úng cho cây màu, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp giao thông đồng ruộng và chuyển đổi ruộng đất.

- Đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới thủy lợi nhỏ, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong Tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, chè, cà phê.

- Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương ở tất cả các địa phương, theo kế hoạch nhất là các địa phương miền núi.

- Tổ chức tốt công tác bắt diệt châu chấu, chuột bảo vệ an toàn sản xuất cây vụ Đông năm 2005.

Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điều kiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, địa phương được huy động lao động công ích v.à động viên sự tham gia của các tầng ỉớp nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáọ kết quả cho UBND Tỉnh. Sau khi kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, phân loại, đề nghị khen thưởng những đon vị có thành tích cao, phê bình những đơn vị đạt kết quả thấp trong đợt phát động.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan xây dựng phương án và biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây vụ Đông. Phân công cán bộ xuống các địa phương phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật giúp nông dân bắt diệt châu chấu, chuột đạt hiệu quả cao nhất.

3. Các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả đợt phát động.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp Tỉnh vận động các thành viên đoàn viên, hội viên của mình tham gia đợt phát động làm thủy lợi, diệt chuột, châu chấu một cách thiết thực nhất.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & PTNT có chương trình, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 02/NQ/TU và kịp thời đưa tin về tiến độ, kết quả đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nãm 2005, tổ chức diệt chuột, châu chấu và những điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Tỉnh.

Đợt phát động này có ý nghĩa thiết thực đối với vụ sản xuất Đông xuân 2005-2006 và thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI. Vì vậy Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các cấp, các đoàn thể các ngành tích cực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.