• Hiệu lực:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Số: 05/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 4 tháng 2 năm 2016

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

________________

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Do vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016.

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Các văn bản hướng dẫn thực hiện của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan và các văn bản hướng dẫn của tỉnh để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân đồng thời nắm vững những quy định, hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức làm chủ, tự giác của các tổ chức và cử tri để lựa chọn bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương góp phần xây dựng và củng cố chính quyền các cấp.

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016 (kể cả đối với các đơn vị được tổ chức bầu cử sớm).

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án phối hợp triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và ngày tổ chức Cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia Cuộc bầu cử.

4. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xẩy ra trong thời gian tiến hành Cuộc bầu cử.

6. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

7. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Cuộc bầu cử; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử; tham mưu giúp Ủy ban bầu cử phân bổ và sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử kịp thời có hiệu quả; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện công tác bầu cử theo Luật định, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương và báo cáo Hội đồng bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh theo quy định.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bầu cử, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

9. Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức tốt Cuộc bầu cử, đảm bảo thật sự dân chủ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thường xuyên ở địa phương; có phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi có thiên tai đột xuất trong ngày bầu cử, đảm bảo cho việc bầu cử đạt kết quả tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử, thường xuyên báo cáo quá trình triển khai thực hiện (từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc, tổng kết Cuộc bầu cử) về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan Trung ương theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xử lý, bảo đảm Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Đường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.