• Hiệu lực:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Số: 04/2016/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 27 tháng 1 năm 2016

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016

 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

__________

 

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18; đồng thời là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020.

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2016, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết 26/NQ‑TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI - Kỳ họp thứ 15 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016 do HĐND tỉnh giao:

a) Các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn vay, thuế, hải quan, tài nguyên khoáng sản, đất đai…;

- Thực hiện các giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; Đồng thời chủ động tháo gỡ những bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư, nhằm sử dụng mọi nguồn lực xã hội một cách hiệu quả nhất.

b) Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy người nộp thuế sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

c) UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định và các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra... vào ngân sách Nhà nước;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; tập trung thanh tra, kiểm tra các trường hợp tiềm ẩn việc gian lận, trốn, lậu thuế, như: doanh nghiệp hoạt động liên kết có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy không phát sinh thuế phải nộp; doanh nghiệp có hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu qua các nước có chung đường biên giới với Việt Nam...;

- Ngành Thuế, Hải quan chủ động tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp nhằm chống thất thu trong những lĩnh vực còn thất thu ngân sách. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý sau khi triển khai thực hiện Đề án niêm phong đồng hồ tổng các phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ‑TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để triển khai nhiệm vụ thuộc ngành mình và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các ngành để thực hiện thống nhất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

b) Ngành Thuế tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác thu nợ thuế; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu nợ, cưỡng chế và xử lý nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế (không quá 5%)

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam để thu hồi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp làm các thủ tục cấp mới, cấp lại Quyết định giao đất; Quyết định cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy phép hoạt động khoáng sản; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp…

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế:

a) Kho bạc Nhà nước Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu thuế và khấu trừ thuế.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế và cung cấp kịp thời thông tin về tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

c) Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế, như: các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế; in ấn, mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Tiến hành điều tra, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận, chây ỳ, nợ thuế lớn.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại Quyết định giao đất; Quyết định cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy phép hoạt động khoáng sản; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp… Các Sở, ban, ngành đã ký kết quy chế phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan về việc phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, đôn đốc nợ đọng thuế thì yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp đã ký kết.

4. Tổ chức thực hiện:

 - Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2016. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm;

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Xuân Đại

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.